1

GDPR - General Data Protection Regulation. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Saker og formål - Opprett regler for beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og regler for bevegelse av personopplysninger. Forordningen beskytter de grunnleggende rettighetene og frihetene til enkeltpersoner med fokus på retten til beskyttelse av personopplysninger. Fri bevegelse av personopplysninger i EU er ikke begrenset eller forbudt for beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger.

Materiale omfang - reguleringen gjelder automatisk behandling av personopplysninger til ikke-automatisk behandling av personlige informasjonen i registreringer eller de som skal inngå i registeret. Forordningen gjelder ikke for behandling av personopplysninger ved:

i utførelsen av aktiviteter som ikke faller innenfor unionsrettens anvendelsesområde
Medlemsstater i utførelsen av aktiviteter som omfattes av Tittel V i kapittel 2 i EU-traktaten
en naturlig person under utelukkende personlig eller innenlandsk virksomhet
kompetente myndigheter med det formål å forebygge, etterforske, oppdage eller forfølge kriminelle handlinger eller gjennomføre strafferettslige sanksjoner, herunder beskyttelse mot og forebygging av trusler mot offentlig sikkerhet.
Behandlingen av personopplysninger fra institusjonene, organene, kontorer og byråer i EU er regulert blant annet ved forordning (EF) nr. 45 / 2001. Regulering (EC) nr 45 / 2001 og andre juridiske handlinger av Union er forbundet med slik behandling av personopplysninger er tilpasset de prinsipper og regler for denne regulering i henhold til artikkel 98. Forordningen berører ikke anvendelsen av 2000 / 31 / EC-direktivet.

Personlige data - Regulering klargjør og utvider omfanget og definisjonen av personlige data. Personlig informasjon er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personlige data er derfor f.eks. Data på juridisk enhet (av sine ansatte allerede, men ja), data om personer avdøde, er det ikke opplysninger om at en bestemt person ikke identifisere (f.eks. Bare et vanlig navn og etternavn) og personopplysninger ikke anonyme data, derfor de som opprinnelig inneholdt personens identifikasjon, men ble fjernet fra den aktuelle identifikatoren. Sammenlignet med tidligere praksis i strid med direktivet klassifiserer personlige data og dynamiske IP-adresser og andre virtuelle identifikatorer.

Forpliktelse - Forordningen er bindende i sin helhet og gjelder direkte i alle medlemsstatene.

Innhold - Forordningen definerer prinsippene for behandling av personopplysninger og vilkårene for lovligheten i behandlingen. Det regulerer også uttrykkene for samtykket gitt til behandling av data og informasjon og tilgang til personopplysninger.

Utvalgte rettigheter til den registrerte - I tillegg har den registrerte følgende rettigheter:

for reparasjon
slettet (retten til å bli glemt)
å begrense behandlingen

GDPR i Tsjekkia - Ifølge resultatene av kammeret var ennå ikke slutten av året 2017 beredskap av entreprenører for å GDPR høy, noen av de nye oppgaver i området av privatliv sannsynligvis ikke visste. Innføringen av GDPR bør ikke ta mer enn en måned for bedriftseiere.

For skoler, betyr innføringen GDPR ha en godt laget avtalen, fordi hvis noen foreldre ikke blir enige, noe som reduserer muligheten for presentasjon av skolen, må du bruke mørkla, og noen klasser kan ikke bli presentert i det hele tatt. Foreldrenes samtykke være nødvendig å kreve, for eksempel i situasjoner der barnet vinner en matematikk konkurranse og får lov til å skyte foreldrenes samtykke til publisering av resultatene av vinnerne og bilder. Beskyttelsen av personopplysninger i skolen handler ikke bare om navn på barn, men også om foreldrenes navn. Det er fare for at skolens hoder alltid vil være redd for å ha noe galt.

Utkastet til lov om behandling av personopplysninger, som er godkjent av regjeringen, tillater oss å gi samtykke til behandling av data uten foreldres samtykke til barn fra 15 år. Den opprinnelige modellen teller 13 i mange år, men ble økt på initiativ av Byrået for personvern. Fagforeninger og arbeidsgiverforbund har krevd 16-flyet i årevis.

Beskyttelse av personopplysninger på sykehus, skoler og kommuner skal overvåkes av en spesiell utsending. Selv i slutten av september 2017 kommuner, myndigheter og næringsliv var ikke klart hvordan det vil fungere som tilsettes se om det blir nok tilgjengelig, hvor mye de koster og hvor de ta pengene.

Et forsiktig anslag over kostnadene ved å drive de nominerte 600 millioner, andre kostnader vil bli brukt på den innledende analyse, nye datamaskiner for ansettelse og programvare. Fordi det er mangel på kvalifiserte fagfolk, er det mulig å bruke det faktum at en spesialist kan fungere for flere rådhus, men det er mulig at større kommuner med en som tilsettes vil ikke være nok, og de trenger mer. Innenriksdepartementet har anbefalt at en utsending for å jobbe for maksimalt ti kommuner.

deling
Stilt spørsmål